Likwidacja szkód

Likwidacja szkód

Likwidacja szkód

Jako broker ubezpieczeniowy, zapewniamy opiekę nad programem nie tylko na etapie jego tworzenia, ale także monitorujemy jego funkcjonowanie i wspieramy Klienta w procesie likwidacji każdej szkody  biorąc w nim czynny udział. Z naszego doświadczenia wynika, że wspomniana pomoc jest szczególnie potrzebna w przypadku szkód osobowych.

Opracowujemy dla każdego Klienta instrukcję postępowania w zakresie wystąpienia szkody z każdego rodzaju ubezpieczenia, a w momencie zaistnienia zdarzenia, które skutkuje szkodą koordynujemy przebieg postępowania likwidacyjnego, począwszy od jej zgłoszenia po wystąpienie z odwołaniem od decyzji ubezpieczyciela.

Wspieramy naszych Klientów w procesie likwidacji szkód m.in. poprzez:

  • informowanie Klientów o przysługujących im w procesie likwidacji szkód prawach i obowiązkach;
  • dokonywanie zgłoszeń szkód w imieniu Klientów;
  • gromadzenie w toku likwidacji szkód niezbędnych dokumentów we współpracy z Klientem;
  • stały monitoring przebiegu likwidacji szkód prowadzony przez zakłady ubezpieczeń;
  • udział w negocjacjach prowadzonych z udziałem zakładu ubezpieczeń, poszkodowanych i ich pełnomocników;
  • współpraca z radcami prawnymi;
  • ustalanie terminu oględzin, a w miarę potrzeby uczestnictwo w nich;
  • udział w negocjacjach z Ubezpieczycielem w sprawach likwidowanych szkód;
  • stały monitoring przepisów prawa i orzecznictwa sądowego itp.

kontakt

Adres siedziby:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

Adres biura:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

tel. 22 828 26 41
tel kom. 600 139 222
email: biuro@tamal.com.pl

KRS: 0000213041
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. XII Wydział Gospodarczy KRS

REGON: 015781514
NIP: 525 23 06 468
Zezwolenie KNUiFE: 1344/04