Risk Managment

Risk Managment

Risk Managment

Zakres współpracy związany z zarządzaniem ryzykiem każdorazowo ustalamy z Kierownictwem. Nasze doświadczenie pokazuje, że każdy z Podmiotów  ma inne doświadczenia i inne potrzeby w zakresie wsparcia w tym złożonym procesie. Wynika to ze świadomości istniejących zagrożeń i zaawansowania we wprowadzaniu mechanizmów kontrolujących bezpieczeństwo / ryzyko.

Proponowane przez nas działania dotyczące zarządzania ryzykiem obejmują całokształt tego złożonego procesu. Nasze działania dzielimy  na;

– identyfikację ryzyka,

– analizę ryzyka

– redukcję ryzyka po przez wprowadzenie celowanych rozwiązań

a) Identyfikacja ryzyka.

Po podpisaniu umowy z Podmiotem Leczniczym rzeczą kluczową jest zorganizowanie spotkania z udziałem; Zarządu / Dyrekcji, Działu Prawnego oraz osobami odpowiedzialnymi za jakość. .

Celem spotkania jest omówienie dotychczasowych doświadczeń podmiotu leczniczego w zakresie zarządzania ryzykiem medycznym oraz poprawą jakości. Celem jest również zwrócenie uwagi na „słabsze punkty” wskazane w pryzmacie dotychczasowej historii szkodowej podmiotu leczniczego.

b) Audyt bezpieczeństwa prawnego w zakresie dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych pacjentów.

– ocena bezpieczeństwa dokumentacji medycznej

– ocena sposobu dochodzenia do zgody pacjenta / formularze

– ocena sposobu archiwizacji i utylizacji dokumentacji medycznej

c) Szkolenia dla kadry zarządzającej / omówienie wyników audytu / przyjęcie programu szkoleń

Proponowane działania mają na celu:

  • identyfikacja ryzyka
  • oszacowanie ryzyka
  • obniżenie ryzyka
  • ocenę realizacji procesu.

W naszej ocenie jedynie kompleksowe podejście do problemu zarządzania ryzykiem medycznym, może mieć istotny wpływ na obniżenie ryzyka a przez to zmniejszenie prawdopodobieństwa błędów medycznych i wynikających z nich roszczeń.

kontakt

Adres siedziby:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

Adres biura:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

tel. 22 828 26 41
tel kom. 600 139 222
email: biuro@tamal.com.pl

KRS: 0000213041
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. XII Wydział Gospodarczy KRS

REGON: 015781514
NIP: 525 23 06 468
Zezwolenie KNUiFE: 1344/04