Sektor Publiczny

Sektor Publiczny

Sektor Publiczny

Z naszymi Klientami z sektora finansów publicznych współpracujemy przy zamówieniach na usługę ubezpieczenia w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Działamy jako pełnomocnik lub biegły w zależności od decyzji podjętej przez Partnera.

Nasi pracownicy zajmują się przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia łącznie z niezbędnymi załącznikami m.in. szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Chcąc zapewnić rzetelność i gospodarność w wydatkowaniu środków publicznych na cele ubezpieczeniowe przy jednoczesnym zapewnieniu szerokiego zakresu ochrony staramy się tworzyć optymalne dla danej jednostki programy ubezpieczeniowe.

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 20.01.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. z 2011 r. nr 34 poz. 173), zachęcamy Państwa, do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która chroni przed roszczeniami poszkodowanych podmiotów. Zgodnie z przepisami Ustawy funkcjonariusz publiczny może w konkretnym przypadku ponieść finansowe konsekwencje swoich działań lub zaniechań do wysokości dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność majątkowa Funkcjonariuszy Publicznych wobec Podmiotu Odpowiedzialnego za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa. Odpowiedzialność z polisy w większości przypadków obejmuje szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.

kontakt

Adres siedziby:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

Adres biura:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

tel. 22 828 26 41
tel kom. 600 139 222
email: biuro@tamal.com.pl

KRS: 0000213041
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. XII Wydział Gospodarczy KRS

REGON: 015781514
NIP: 525 23 06 468
Zezwolenie KNUiFE: 1344/04