Nasza oferta

Nasza oferta

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczeniowe gwarancje kontraktowe są pisemnym zobowiązaniem ubezpieczyciela do wypłaty, na rzecz beneficjanta, odszkodowania do wysokości sumy gwarancyjnej, o ile zobowiązany (wnioskodawca gwarancji) nie wykonał, bądź nienależycie wykonał zawarty kontrakt lub nie wypełnił zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu.

Najczęściej udzielane gwarancje:

Gwarancja wadialna – celem wadium jest zabezpieczenie interesów podmiotu organizującego przetarg na wypadek, gdy podmiot (oferent), który wygrał przetarg odmawia wykonania umowy, sytuacja taka generuje koszty po stronie zamawiającego, któremu pozostaje powtórzyć przetarg lub wybrać ofertę mniej korzystną od oferty która wygrała.Zabezpieczeniem będzie więc złożenie wadium które może zostać wniesione miedzy innymi w formie ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej.Gwarancja taka ze względu na cenę, umożliwia przystępowanie do wielu przetargów jednocześnie, bez konieczności angażowania wysokich środków finansowych na wadium dla każdego przetargu do którego oferent przystępuje.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu – celem gwarancji należytego wykonania kontraktu jest zabezpieczenie beneficjenta gwarancji przed skutkami niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

Gwarancja usunięcia wad i usterek – to kolejna forma zabezpieczenia która będzie wymagana od wykonawcy po zakończeniu wykonanych robót. Inwestor chcąc zabezpieczyć się przed skutkami wad lub usterek które mogą ujawnić się po zakończeniu kontraktu, wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia na wypadek gdyby odmówił lub nie był w stanie usunąć wad i usterek w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja zwrotu zaliczki – będzie stosowana w sytuacji gdy zamawiający finansuje wykonanie kontraktu poprzez wypłacenie zaliczki wykonawcy na jego realizację. Ryzykiem dla inwestora będzie niewywiązanie się wykonawcy z warunków umowy lub jego bankructwo, co wiąże się z utratą wypłaconej zaliczki. Zabezpieczeniem będzie więc gwarancja zwrotu zaliczki którą wykonawca będzie musiał przedstawić inwestorowi, w większości sytuacji będzie to jednym z warunków podpisania kontraktu.