Nasza oferta

Nasza oferta

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk gwarantuje maksymalną ochronę ubezpieczeniową rzeczowych składników mienia, łącząc możliwość ubezpieczenia szerokiej gamy ryzyk majątkowych, zarówno ogniowych i innych zdarzeń losowych, jak i kradzieżowych. Jego zakres jest znacznie szerszy niż zakres ubezpieczeń na tzw. ryzykach nazwanych, czyli ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych (ogień, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego) i ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek każdego nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenia losowego, które nie zostało wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub jakichkolwiek postanowieniach dodatkowych.

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty dodatkowe powstałe w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym (akcja ratownicza mająca na celu ograniczenie rozmiaru szkody, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie – wywóz, utylizacja, rozbiórka) oraz odtworzenie dokumentacji.

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu

Ubezpieczenia ogniowo – kradzieżowe są jednym z najbardziej rozpowszechnionych rodzajów ubezpieczeń mających za zadanie ochronę rzeczowych składników majątku ubezpieczonych.
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wszelkiego rodzaju środki trwałe i środki obrotowe, wartości pieniężne, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste, zbiory i dzieła sztuki.
Zawierając umowę należy szczegółowo określić i dopasować do indywidualnych potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności szereg parametrów polisy takich jak: zakres ubezpieczenia, system ubezpieczenia, sposób wyceny i wartość ubezpieczeniową przedmiotu ubezpieczenia, zmiany sum ubezpieczenia w czasie, wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej, udziały własne czy też obowiązujące procedury likwidacji szkód. Właściwe określenie parametrów polisy w znacznym stopniu wpływa na koszt i jakość ubezpieczenia.

Ubezpieczenie utraty zysku

Ubezpieczenie to jest uzupełnieniem ubezpieczeń majątku od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie utraty zysku kompensuje ubezpieczonemu straty finansowe powstałe w wyniku przerw w działalności będących następstwem ubezpieczonych zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie ładunku w transporcie

Specjalistyczna wiedza ubezpieczeniowa pozwala dopasować formę i zakres ochrony ubezpieczeniowej do rodzaju ładunku oraz rodzaju i zasięgu terytorialnego transportu.
Odmienne warunki muszą być zastosowane w odniesieniu do transportu lądowego, lotniczego czy morskiego. Niektóre rodzaje ładunków, zwłaszcza w transporcie międzynarodowym, wymagają specjalnych klauzul.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych

Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu (EAR) zapewniają kompleksową ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji budowlanych, a w szczególności: inwestorom, wykonawcom, podwykonawcom, producentom, dostawcom montowanych urządzeń oraz instalacji, instytucjom finansującym. Ubezpieczeniem objęte są szkody w robotach kontraktowych, w mieniu należącym do inwestora, w mieniu będącym w pieczy i pod kontrolą wykonawcy, w sprzęcie, zapleczu i maszynach budowlanych, a także odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom niezwiązanym z ubezpieczoną inwestycją.

Ubezpieczenie maszyn od awarii

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii zapewnia ochronę właścicielowi lub użytkownikowi parku maszynowego w przypadku szkód powstałych w związku z jego codzienną eksploatacją. Ubezpieczeniem objęte są szkody rzeczowe polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonych maszyn i urządzeń powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyn, a w szczególności: wad materiałowych, odlewniczych, błędów konstrukcyjnych, nieprawidłowej obsługi lub obsługi bez odpowiedniego przeszkolenia, przepięcia, zwarcia, działania sił odśrodkowych lub innych ryzyk wyraźnie nie wyłączonych warunkami polisy. Podstawą skutecznej ochrony ubezpieczeniowej jest nie tylko prawidłowe ustalenie zakresu przedmiotowego polisy lecz również zastosowanie właściwych sum ubezpieczenia obejmujących koszty dodatkowe takie jak cła, podatki, transport, instalacje etc.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego są objęte szkody rzeczowe polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego sprzętu elektronicznego powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyny wyraźnie nie wyłączonej warunkami polisy. Najczęściej występującymi przyczynami strat są : ogień i inne zdarzenia losowe, przepięcia i zwarcia elektryczne, kradzieże z włamaniem, błędy projektowe i montażowe brak doświadczenia, błędy i niedbalstwo pracowników. W przypadku ubezpieczenia elektronicznego sprzętu przetwarzania danych ochrona może być rozszerzona o koszty odtworzenia danych oraz związane z tym dodatkowe koszty pracy, wynajęcia zastępczego systemu komputerowego, frachtu ekspresowego i inne.