Nasza oferta

Nasza oferta

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Na mocy umowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone – art. 415 k.c.) lub kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – art. 471 k.c.), w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne. Ograniczenie obligatoryjnej odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi tzw. suma gwarancyjna.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych

Jest to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się produktów ubezpieczeniowych. Pełnienie funkcji członków władz w spółkach kapitałowych niesie ze sobą ryzyko wyrządzenia szkód zarówno zarządzanej spółce, jak i osobom trzecim. Ubezpieczenie to daje ochronę ubezpieczeniową członkom zarządów i rad nadzorczych przed roszczeniami o naprawienie szkody poniesionej przez spółkę lub osoby trzecie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Wiele profesji wymaga ustawowo posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością. Dotyczy to między innymi doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, lekarzy. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody majątkowe wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych wymienionych w umowie ubezpieczenia.